© Copyright 1995-2018

 

Butokukai Scotland | Founded in 2011

Technical Director | Alasdair MacMhaoirn | 3. Dan |

Homepage BUTOKUKAI SCOTLAND

 

Dojo | Martial Arts Schools

 

An t-Eilean Sgitheanach
Club-Karate, Sabhal Mor Ostaig
Alasdair MacMhaoirn

Tain, Ross-Shire
Club-Karate
Alasdair MacMhaoirn

Karate Kobudo Tai Chi
butokukai-ren
item2
butokukaimail
WIKIPEDIA
facebook
kokusaibutokukai
kokusaibutokukai1